همیلتون واترجت Hamilton Jet

همیلتون واترجت

سیستم واترجت (Water jet): واترجت سیستمی است که نیروی محرکه در آن جریان آب است. در این سیستم سکان و پروانه حذف می شود. کاربرد آن بیشتر در شناورهای تندرو و جنگی و شناورهایی که در نقاط کم عمق تردد دارند است. حال با توجه به شکل زیر...