فناوری اینترسپتور (Veem Propellers) www.veempropellers.com

فناوری اینترسپتور (Veem Propellers)

شرکت veem سازنده پروانه هایی که اینترسپتور روی پره های آنها نصب شده است. این تکنولوژی از پروانه های گام ثابت در دنیا پیشتازتر است.  از ویژگی های پروانه اینترسپتور وجود شیار روی dove-tail روی لبه پره پروانه است.نوارهای...